årsmötesprotokoll 2010

PROTOKOLL Årsmöte Datum: 2010-03–02 kl. 19.00Plats: XYZ Maskin & Trädgård, Hudiksvall   

§ 1           Mötets öppnande

Håkan Jägervang öppnade mötet och hälsade alla välkommen. Uppmanade också alla att slå av
sina mobiltelefoner

§ 2                Förteckning över närvarande medlemmar

Upprop av närvarande medlemmar efter medlemsmatrikel

§ 3           Val av ordförande för mötet

Håkan Jägervang valdes till mötets ordförande

§ 4            Val av sekreterare för mötet

Stefan Ståhl valdes till mötets sekreterare

§ 5       Val av två personer att jämte mötesordförande justera protokollet

Mötet valde Janne Söderberg och Mikael Furuskog att justera protokollet

§ 6      Fråga om mötets behöriga utlysning

Beslutades att mötet var behörigen utlyst

§ 7       Föredragning av verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen godkändes i sin helhet

§ 8        Ekonomisk rapport

Kassören lämnade en detaljerad rapport över klubbens ekonomi. Mötet godkände rapporten att läggas till handlingarna

§ 9         Föredragning av revisorernas berättelse

Revisorerna hade ingenting att anmärka på. Mötet beslutade att lägga rapporten till handlingarna

§ 10     Fastställande av balansräkning

Balansräkningen fastställdes och godkändes att läggas till handlingarna

§ 11      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

                   Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet

 § 12     Fastställande av årsavgift

Mötet fastställde årsavgiften för enskild medlem till 250 kronor och för familj 500 kronor per år

§ 13      Val av ordförande för en tid av 1 år

                                    Valberedningen lämnade förslag på olika namn som var närvarande vid mötet. Ingen av de föreslagna personerna kunde tänka sig att acceptera ordförande posten. Stora diskussioner förekom där det bland annat föreslogs att ordförande skulle få skälig ersättning för nedlagt arbete och ekonomiska utlägg. Valberedningen ansåg också att det funnits för lite tid och för lite kännedom om medlemmarnas kompetens och erfarenhet att bli föreslagen ordförandeposten. Mötet beslutade att utlysa ett extra årsmöte den 4 maj för att ge valberedningen möjlighet och tid att komma med förslag på ny ordförande.

§ 14        Val av styrelseledamöter för en tid av 2 år

                                     Till ordinarie ledamöter valdes Per Åke Persson och Per Erik Nilsson samt ledansvarig Lars Hummer

 

§ 15        Val av en styrelsesuppleant för en tid av 2 år

                                    Till styrelsesuppleant valdes Peter Viberg

§ 16        Val av två revisorer för en tid av 1 år, varav en sammankallande      

                                      Mötet valde Sonny Jonsson, sammankallande och Anders Hedberg

§ 17       Val av tre valberedare ör en tid av 1 år varav en sammankallande

Frågan hänsköts till nästa årsmöte den 4 maj 2010

§ 18        Fastställande av ersättning till styrelse och för övriga utdelegerade uppgifter

Frågan hänsköts till nästa årsmöte den 4 maj 2010. Under tiden skall klubbens medlemmar fundera och komma med förlag på olika     aktiviteter som kan generera intäkter till klubben

§ 19      Motioner

                    Inga inkomna

§ 20       Lotterier

                   Mötet beslutade att klubben skall ordna två lotterier, ett under sommar och ett under vinterhalvåret. Mötet beslutade också att       lotteritillstånd skall sökas omgående

§ 21        Fastställande av upptaktsmöte

 

                    Frågan hänsköts till nästa årsmöte den 4 maj 2010

 

§ 22          Övriga frågor och ärenden

                   Diskussion fördes att klubben skall införa obligatoriska arbetsdagar, om man uteblir kan man få betala en viss summa exklusive medlemsavgift. Mötet beslutade att ta upp frågan på nästa årsmöte den 4 maj 2010

Per Erik Nilsson, Micke Jonsson och Stefan Ståhl förbereder en klubbträff, 30 års- jubileum som troligen kommer att vara vid Hedestugan den 28 mars. Mer inforation kommer inom kort på klubbens hemsida (www.lokatten.com).

I samband med att kallelsen skickas ut till nästa årsmöte skall det framgå att klubbens medlemmar skall komma med förslag på olika aktiviteter som klubben kan genomföra under verksamhetsåret

§ 23          Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet och tackade alla för visat intresse